Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The skilled, active support provided by the ROI team made the location search decidedly shorter and more secure.
Thomas Mair, Business Unit Head, Carcoustics International

Restrukturalizace a snížení nákladů

Restrukturalizace a snižování nákladů

ROI Management Consulting, a.s. disponuje 30 lety zkušeností v realizaci restrukturalizačních projektů. Rychle a přesně zacílené analýzy a důsledně uskutečněné koncepty zajišťující úspěch jsou známkou značky ROI.
V protikladu k projektům zaměřujících se čistě na snižování nákladů sází ROI kromě krátkodobého zabezpečení likvidity také na přetrvávající posilnění ziskovosti.
 
Restrukturalizační přístup ROI – zabezpečit likviditu, rozpoznat potenciál, udržet kapitál

 

 

Krátkodobé zabezpečení přežití:

Plánování likvidity

-zaznamenání a vyúčtování všech přijatých a odeslaných plateb
-transparentní přehled o likvidní situaci, čistém zůstatku nebo deficitu
-určení momentální platební schopnosti denním likvidním stavem
-plánování likvidity s ohledem na budoucnost sestavením střednědobého finančního plánu

Prognóza pokračování
-sestavení prognózy pokračování spočívající v restrukturalizačním konceptu
-vyhovující posudek německého Institutu veřejných auditorů

Zabezpečení likvidity

-snížení oběžných aktiv
-snížení stavu pohledávek
-aktivní řízení závazků
-aktivní řízení všech výdajových položek - systematické hodnocení majetku a investic
nutných na provoz
-zajištění úvěrových kanálů

Využití pákového efektu na rychlejší snížení nákladů v prodeji

  • opětovným projednáváním
  • posilněním poptávky pomocí sdružování se, standardizace a substituce
  • využitím hodnotové analýzy
  • zpřístupněním nových zásobovacích zdrojů
  • hledáním zemí s nízkými provozními náklady

-pomocí programů na snížení provozních nákladů
-profesionálními opatřeními na krátkodobé snížení personálních nákladů (např. zkrácená pracovní doba, najímání externích zaměstnanců, tzv. sabbaticals (pracovní volno), zřeknutí se platu, insourcing, propouštění externích zaměstnanců)

Přizpůsobení kapacity
-přizpůsobení personálních a technických kapacit podle reálných odbytových očekávaní
-předimenzování oblasti režijních nákladů
-cílené nasazení in- resp. outsourcingu

 


Důsledná realizace restrukturalizačních konceptů:
 
Management změn

Silnou stránkou společnosti ROI je intenzivní, profesionální a čestná spolupráce se zaměstnanci klienta na všech hierarchických úrovních. Včas je zapojena i podniková rada.
Náš do detailů propracovaný koncept získává souhlas a uznání a umožňuje překonat překážky v realizační fázi. Poradci ROI nevysvětlí jen CO, ale také JAK. Realizaci navíc podporuje i zkušenostmi prověřený soubor metod managementu změn, komunikační koncept specifický podle cílové skupiny a systém účelných stimulů. 

 

Projektové řízení

Naléhavost situace si vyžaduje opatření s okamžitým účinkem, a proto i vysoce profesionální projektové řízení. Zřízení projektové kanceláře zabezpečuje, že stav projektu, optimální využívání zdrojů, důkladná realizace dohodnutých opatření na základě definovaného stupně náročnosti a prezentované změny a jejich účinek ve výkazu zisků a ztrát budou vždy přehledné a srozumitelné. ROI disponuje souborem osvědčených nástrojů projektového řízení, které jsou klientovi k dispozici i po ukončení projektu.

Zabezpečit trvalost za pomoci optimalizace procesů a reorganizace:

Optimalizace procesů
-vytvoření hospodárných procesů na bázi štíhlých principů, v praxi nejvyužívanějších a ověřených postupů, které jsou zárukou úspěchu
-výkonový management prostřednictvím benchmarkingu a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti 

Reorganizace
Na základě nové podnikatelské strategie, inovovaného portfolia služeb a nové oblasti procesů bude vnitřní organizační struktura podniku uspořádána a nově zformována.

Zvýšení výnosů
-Definice budoucích obchodních oblastí, regionů a prodejních kanálů
-Uspořádání a inovace portfolia produktů a služeb
-Optimalizace řízení prodeje
-Řízení cenové politiky a strategie obhájení si cen
 
Cílem je správně stanovit priority při využívaní zdrojů a zabezpečit dlouhodobý růstový potenciál.