Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

Restrukturalizace a snížení nákladů

Restrukturalizace a snižování nákladů

ROI Management Consulting, a.s. disponuje 30 lety zkušeností v realizaci restrukturalizačních projektů. Rychle a přesně zacílené analýzy a důsledně uskutečněné koncepty zajišťující úspěch jsou známkou značky ROI.
V protikladu k projektům zaměřujících se čistě na snižování nákladů sází ROI kromě krátkodobého zabezpečení likvidity také na přetrvávající posilnění ziskovosti.
 
Restrukturalizační přístup ROI – zabezpečit likviditu, rozpoznat potenciál, udržet kapitál

 

 

Krátkodobé zabezpečení přežití:

Plánování likvidity

-zaznamenání a vyúčtování všech přijatých a odeslaných plateb
-transparentní přehled o likvidní situaci, čistém zůstatku nebo deficitu
-určení momentální platební schopnosti denním likvidním stavem
-plánování likvidity s ohledem na budoucnost sestavením střednědobého finančního plánu

Prognóza pokračování
-sestavení prognózy pokračování spočívající v restrukturalizačním konceptu
-vyhovující posudek německého Institutu veřejných auditorů

Zabezpečení likvidity

-snížení oběžných aktiv
-snížení stavu pohledávek
-aktivní řízení závazků
-aktivní řízení všech výdajových položek - systematické hodnocení majetku a investic
nutných na provoz
-zajištění úvěrových kanálů

Využití pákového efektu na rychlejší snížení nákladů v prodeji

  • opětovným projednáváním
  • posilněním poptávky pomocí sdružování se, standardizace a substituce
  • využitím hodnotové analýzy
  • zpřístupněním nových zásobovacích zdrojů
  • hledáním zemí s nízkými provozními náklady

-pomocí programů na snížení provozních nákladů
-profesionálními opatřeními na krátkodobé snížení personálních nákladů (např. zkrácená pracovní doba, najímání externích zaměstnanců, tzv. sabbaticals (pracovní volno), zřeknutí se platu, insourcing, propouštění externích zaměstnanců)

Přizpůsobení kapacity
-přizpůsobení personálních a technických kapacit podle reálných odbytových očekávaní
-předimenzování oblasti režijních nákladů
-cílené nasazení in- resp. outsourcingu

 


Důsledná realizace restrukturalizačních konceptů:
 
Management změn

Silnou stránkou společnosti ROI je intenzivní, profesionální a čestná spolupráce se zaměstnanci klienta na všech hierarchických úrovních. Včas je zapojena i podniková rada.
Náš do detailů propracovaný koncept získává souhlas a uznání a umožňuje překonat překážky v realizační fázi. Poradci ROI nevysvětlí jen CO, ale také JAK. Realizaci navíc podporuje i zkušenostmi prověřený soubor metod managementu změn, komunikační koncept specifický podle cílové skupiny a systém účelných stimulů. 

 

Projektové řízení

Naléhavost situace si vyžaduje opatření s okamžitým účinkem, a proto i vysoce profesionální projektové řízení. Zřízení projektové kanceláře zabezpečuje, že stav projektu, optimální využívání zdrojů, důkladná realizace dohodnutých opatření na základě definovaného stupně náročnosti a prezentované změny a jejich účinek ve výkazu zisků a ztrát budou vždy přehledné a srozumitelné. ROI disponuje souborem osvědčených nástrojů projektového řízení, které jsou klientovi k dispozici i po ukončení projektu.

Zabezpečit trvalost za pomoci optimalizace procesů a reorganizace:

Optimalizace procesů
-vytvoření hospodárných procesů na bázi štíhlých principů, v praxi nejvyužívanějších a ověřených postupů, které jsou zárukou úspěchu
-výkonový management prostřednictvím benchmarkingu a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti 

Reorganizace
Na základě nové podnikatelské strategie, inovovaného portfolia služeb a nové oblasti procesů bude vnitřní organizační struktura podniku uspořádána a nově zformována.

Zvýšení výnosů
-Definice budoucích obchodních oblastí, regionů a prodejních kanálů
-Uspořádání a inovace portfolia produktů a služeb
-Optimalizace řízení prodeje
-Řízení cenové politiky a strategie obhájení si cen
 
Cílem je správně stanovit priority při využívaní zdrojů a zabezpečit dlouhodobý růstový potenciál.