Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The introduction of global standards on a best-practice basis was very well received by all involved. Employees around the world are on board with interest and great commitment. Communication between countries has improved decidedly.
Thomas Heckman, CEO, AKW Apparate + Verfahren GmbH

Valná hromada 2011

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti:
ROI Management Consulting a.s.
se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62
IČ: 247 14 607
DIČ: CZ24714607

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16364

(dále jen „Společnost“)
 
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, na den:

25. července 2011 v 9:00 hod.
 
Řádná valná hromada se uskuteční v sídle společnosti ROI Management Consulting AG, na adrese Nymphenburger Str. 86, 806 36 Mnichov, Spolková republika Německo, s následujícím pořadem jednání:
 
1.    Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.
3.    Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
- vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2010,
- zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými       dle § 66a zák. č. 513/1991 Sb. za rok 2010,
- naložení se ztrátou.
4.    Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010.
5.    Návrh na naložení se ztrátou za rok 2010.
6.    Volba členů dozorčí rady společnosti.
7.    Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
8.    Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.
9.    Závěr.
 

S pozdravem

Robert Beňačka                                          
předseda představenstva Společnosti